Privacybeleid Novella Publishing B.V.

Over ons privacybeleid

Novella Publishing B.V. vindt dat uw privacy een fundamenteel en persoonlijk recht is. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de websites Onelinerbooks.nl, Allespersoonlijk.nl, Boekalscadeau.nl, Zakelijkcadeau.com, Puntdichter.nl en de daarop ontsloten dienstverlening van Novella Publishing B.V.. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Welke gegevens slaan wij zelf op?

Op de websites Onelinerbooks.nl, Allespersoonlijk.nl, Boekalscadeau.nl en Zakelijkcadeau.com bieden we producten aan die u zelf online personaliseert met onder meer de naam van de ontvanger, een persoonlijke boodschap, de afzender en mogelijk een eigen foto en/of bedrijfslogo.  U stelt met de invoer op een van onze sites deze persoonlijke gegevens tot onze beschikking zodat wij voor u het gewenste persoonlijke product kunnen maken. Verder vult u op onze sites uw (factuur)adres, het afleveradres, uw e-mailadres en indien gewenst uw telefoonnummer en zakelijke gegevens als bedrijfsnaam en KvKnummer in. Deze gegevens hebben wij nodig om met u te communiceren over uw bestelling en ervoor te zorgen dat uw product wordt afgeleverd.

Op de website Puntdichter.nl bieden we niet gepersonaliseerde boeken aan. Tijdens uw bestelling vult u uw naam, (aflever)adres en e-mailadres in. Deze gegevens hebben wij nodig om met u te communiceren over uw bestelling en ervoor te zorgen dat uw product wordt afgeleverd.

Waar slaan we uw gegevens op?

Onze webshops maken altijd gebruik van een beveiligde omgeving, in de urlbalk te herkennen aan een slotje. De gegevens die bij uw bestelling horen worden opgeslagen op beveiligde servers in Nederland. In geval u niet bestelt, worden de door u ingevoerde gegevens niet bewaard. 

Met wie delen we uw gegevens?

Onze programmeurs

Onze webwinkel en het achterliggende platform is in onze opdracht ontwikkeld door een externe, Nederlandse programmeur.  Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met onze programmeur gedeeld. Deze programmeur heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, maar zal uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. De programmeur is op basis van de overeenkomst die wij met hem hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Onze sites maken gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. We behouden het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Onze hostingproviders

Wij maken gebruik van een secured server, die in Nederland bij een betrouwbare hosting partner staat. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Onze mailproviders

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van een secured server, die in Nederland bij een betrouwbare hosting partner staat. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Men heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Wij maken voor het verzenden van nieuwsbrieven gebruik van een Nederlandse partij, die uw naam en e- mailadres nooit voor eigen doeleinden zal gebruiken. Onderaan elke nieuwsmail ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hierop klikt ontvangt u geen nieuwsmail meer van onze website en bent u definitief afgemeld. Uw persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen. Er wordt gebruik gemaakt van cookies en andere internettechnologiee╠łn die inzichtelijk maken of nieuwsmails worden geopend en gelezen. We behouden ons het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. 

Betaalplatform/payment provider

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkels maken wij gebruik van het platform van Buckaroo en Sisow (puntdichter.nl) Deze zogenaamde payment providers verwerken via een beveiligde verbinding uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Zij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wel behoudt men zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van dienstverlening van de payment providers waarvoor zij derden inschakelen. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Klantbeoordelingssysteem

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Productie

Al uw bestellingen worden door onze externe prefered suppliers c.q. productiepartners speciaal op maat voor u gemaakt. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens alsmede de aflevergegevens en de digitale drukbestanden met deze bedrijven delen. Men gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van de productie van de door u bestelde producten. De productiepartners hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Verzending en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van meerdere logistieke bedrijven voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met deze bedrijven delen. Men gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de logistieke dienstverlener onderaannemers inschakelt, stelt men uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. De logistieke dienstverleners hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Facturatie en boekhouding

Voor onze facturatie en boekhouding gebruiken we ons eigen platform, het platform en de diensten van onze payment provider en van dienstverlener Exact. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Tevens maken we gebruik van de diensten een externe accountant Alle partijen zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen en niet voor andere (commerciële) doeleinden gebruiken.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Novella Publishing B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Klanten die bij ons een eigen login hebben aangemaakt, kunnen bij ons inloggen en alle bestellingen inzien die eerder zijn gedaan. U kunt zelf uw wachtwoord of adres wijzigen. Verder kunt u uw profiel ook geheel verwijderen.

De door u geüploade foto’s en logo’s beschouwen we als persoonsgegevens. Alle foto’s en logo’s worden na 4 weken automatisch van onze systemen verwijderd. De door ons gegenereerde drukbestanden van uw bestelling worden tevens na 4 weken automatisch van onze systemen verwijderd. 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Novella Publishing B.V.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. 

 

Contactgegevens

Novella Publishing B.V.

Kleterstraat 20

3862 CA Nijkerk

Nederland

T +31 (0)85 87 68 905

E publishing@novella.nl

 

Contactpersoon voor privacyzaken

Jaap Voerman